Εφαρμογή Τεχνικής Fingerprinting για την Ταυτοποίηση Πετρελαιοειδών Ρύπων


Η τεχνική που εφαρμόζουμε για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της σχετικής ηλικίας σε ελεύθερη φάση πετρελαιοειδών από υδρογεωτρήσεις είναι αυτή του fingerprinting.

 Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται για :

a) την ταυτοποίηση της προέλευσης των πετρελαιοειδών ρύπων σε σχέση με διαθέσιμα δείγματα αναφοράς
b) την συσχέτιση/ομαδοποίηση των επιβαρυμένων δειγμάτων αναφορικά με την πηγή προέλευσης τους
c) τον προσδιορισμό των μεταβολών σύστασης δειγμάτων από το ίδιο σημείο, για την εκτίμηση των διεργασιών που τα επηρεάζουν (π.χ. γήρανση, επιλεκτική διασπορά, διάλυση κ.λ.π.) και
d) εκτίμηση της ηλικίας / παλαιότητας του δείγματος

 Οι κυριότερες ενόργανες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

  1. Αέρια χρωματογραφία με τριχοειδή στήλη και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GCFID).
  2. Αέρια χρωματογραφία‐φασματοσκοπία μάζας (GC‐MS) για την ταυτοποίηση συγκεκριμένων συστατικών, κυρίως χαρακτηριστικών αλκανίων και αρωματικών ενώσεων.
  3. Ανάλυση χαρακτηριστικών βιοδεικτών του πετρελαίου.

Η ανάλυση γίνεται με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας όπου προκύπτει ένα χαρακτηριστικό χρωματογράφημα (αποτύπωμα) το οποίο μπορεί να συγκριθεί με αυτά διάφορων προτύπων προϊόντων με σκοπό την ταυτοποίηση του.

Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δείγματα ελαιώδους φάσης, σε επιβαρυμένα υπόγεια νερά όπως και σε επιβαρυμένα από πετρελαιοειδή δείγματα εδάφους.

Ο προσδιορισμός της σχετικής ηλικίας του ρυπασμένου δείγματος μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την πηγή της ρύπανσης και τον τρόπο διαφυγής της ρύπου.

Επίσης μπορεί να διαχωριστεί μια παλιά επιβάρυνση από μια νέα και ενεργή πηγή ρύπανσης σε ένα ρυπασμένο πεδίο από διαφορετικές πηγές.

Επίσης οι επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις επιτρέπουν να εντοπιστεί σε μίγματα υδρογονανθράκων η εμφάνιση νέων κλασμάτων που  καταδεικνύουν νέα πηγή ρύπανσης.

Η τεχνική fingerprinting αποτελεί το πιο ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό εργαλείο έρευνας για τον χαρακτηρισμό, ταυτοποίηση και προσδιορισμό προέλευσης και σχετικής ηλικίας  μιας ρύπανσης σε ένα πεδίο επιβαρυμένο από πετρελαιοειδή.

Χρωματογράφημα συνολικού ιόντος (TIC) του δείγματος RW10-2

Εύρος των ατόμων άνθρακα στα κλάσματα του δείγματος σε σύγκριση με δείγματα αναφοράς

Καμπύλη απόσταξης από μίγμα πετρελαιοειδών προϊόντων

Η INTERGEO πέρα από την μέχρι τώρα μακρόχρονη συνεργασία της με εξειδικευμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για την εκτέλεση αναλύσεων ταυτοποίησης πετρελαιοειδών έχει συνάψει συνεργασία και με εξειδικευμένα πανεπιστημιακά εργαστήρια για να μπορέσει να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών της.

Fingerprinting – Ταυτοποίηση Πετρελαιοειδών Ρύπων | INTERGEO

Ταυτοποίηση Πετρελαιοειδών ρύπων, συσχέτιση / ομαδοποίηση των επιβαρυμένων δειγμάτων, προσδιορισμός των μεταβολών σύστασης, εκτίμηση της ηλικίας / παλαιότητας του δείγματος

Εφαρμογη σε δείγματα ελαιώδους φάσης, σε επιβαρυμένα υπόγεια νερά όπως και σε επιβαρυμένα από πετρελαιοειδή δείγματα εδάφους.