Όροι Αποστολής Βιογραφικού


Το βιογραφικό σημείωμά σας περιέχει δεδομένα που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ, των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύναται να αποκτήσουν πρόσβαση εργαζόμενοι της ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στο διακομιστή (server) που διαθέτει η εταιρεία.

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ για πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Επίσης μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679, και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα ανωτέρω μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thessaloniki@intergeo.com