Στην αδειοδοτημένη μονάδα της INTERGEO στην Θέρμη Θεσσαλονίκης


Η INTERGEO διαθέτει πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία είναι εγκατεστημένη στην έδρα της εταιρείας στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης.

Βάσει της αδειοδότησής της, η οποία εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η εγκατάσταση μπορεί να επεξεργάζεται με την τεχνική της βιοεξυγίανσης, απόβλητα τα οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. (ΕΚΑ)

01 05 05* Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

05 01 02* Λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03* Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

05 01 06* Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

05 01 09* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

13 05 01* Στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03* Λάσπες υποδοχέα

13 05 08* Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 08 11* Λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11*

19 08 13* Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 14 Λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13

19 09 02 Λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 11 05* Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 01* Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 02 Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01

19 13 03* Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 06 Λάσπες από την εξυγίανση υπόγειων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04

Παράλληλα η εγκατάσταση μπορεί να επεξεργάζεται, με την τεχνική της στερεοποίησης/σταθεροποίησης,  απόβλητα που εντάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ.

01 05 04 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

01 05 06* Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 07 01* Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 03 (το σύνολο) Απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους,

καθώς και των μεταλλικών οξειδίων

06 04 (το σύνολο) Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03

06 05 02* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 09 03* Απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

10 01 14* Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 16* Πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 18* Απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 20* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 07* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 23* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 06* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 03* Σκόνη καυσαερίων

10 13 12* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 09* Λάσπες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 14* Λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 16* Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 07 09* Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 01 Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα

10 01 02 Πτητική τέφρα άνθρακα από θερμική κατεργασία

19 01 07* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11* Τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13* Πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15* Σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 17* Απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 04* Προαναμεμειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

19 02 05* Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 06 Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05

19 02 11* Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 03 04* Απόβλητα που σημειώνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς σταθεροποιημένα

19 03 07 Στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06

19 08 02 Απόβλητα από την εξάμμωση

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

19 08 08* Απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα

μέταλλα

19 08 10* Μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου /ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 19 08 09

19 08 11* Λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 08 11

19 08 13* Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 14 Λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 08 13

19 09 02 Λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 11 01* Εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

19 11 05* Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 01* Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 02 Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01*

19 13 03* Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 04 Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03*

19 13 05* Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 06 Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 13 05

Αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων – INTERGEO

Η INTERGEO διαθέτει πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.