Δειγματοληψία & Χαρακτηρισμός Αποβλήτων


H INTERGEO πραγματοποιεί δειγματοληψίες αποβλήτων με στόχο τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, τα οποία μπορούν ακολούθως να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα για το χαρακτηρισμό ενός αποβλήτου ως επικίνδυνου ή μη, καθώς και για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων ιδιοτήτων του αποβλήτου.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται αφού πρώτα καταρτιστούν σχέδια δειγματοληψίας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Για την πραγματοποίησή τους ακολουθούνται διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ELOT EN 14899:2006, LAGA PN 98), σύμφωνα με τα οποία η INTERGEO είναι κατάλληλα διαπιστευμένη ή διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως προβλέπεται για την πιστοποιημένη εφαρμογή του εκάστοτε προτύπου.

Παράλληλα, η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για δειγματοληψία οποιουδήποτε τύπου αποβλήτου, με μοναδική προϋπόθεση να (εφόσον περιλαμβάνονται στις κατηγορίες επικινδυνότητας αποβλήτων τις οποίες είναι αδειοδοτημένη να διαχειριστεί, (δηλ. εξαιρουμένων αποβλήτων που δύνανται να έχουν ραδιενεργές, εκρηκτικές και μολυσματικές ιδιότητες).

Μετά από τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, πραγματοποιείται αξιολόγηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, ακολουθώντας τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας (Οδηγία 2008/98, Κανονισμός CLP 1272/2008, Κανονισμός 1357/2014, Κανονισμός 997/2017, Τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων C124_2018) προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο το απόβλητο εμφανίζει κάποια/ες από τις 15 επικίνδυνες ιδιότητες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1357/2014. Ακολούθως, είναι εφικτό το απόβλητο να καταχωριστεί σε συγκεκριμένο εξαψήφιο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Όλες οι απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις λαμβάνουν χώρα είτε στο δικό της διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2017 εργαστήριο, είτε σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού (Ευρώπη, Η.Π.Α.).