Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων


Στην Εγκατάσταση της INTERGEO στη Θεσσαλονίκη


Η INTERGEO διαθέτει πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) του Δήμου Θέρμης.

Η εγκατάσταση επεξεργάζεται με την τεχνική της βιοεξυγίανσης απόβλητα τα οποία ταξινομούνται στους παρακάτω κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Η βιοεξυγίανση είναι μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων που βασίζεται στη φυσική βιοαποδόμηση των οργανικών ρύπων και πραγματοποιείται από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στα απόβλητα, καθώς και από πρόσθετους μικροοργανισμούς που βιοδιασπούν εκλεκτικά πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες. Κατά την επεξεργασία αποβλήτων στη Μονάδα η ανάπτυξη και η δράση των μικροοργανισμών ενισχύεται με τη βοήθεια συστημάτων εισπίεσης και άντλησης αέρα (μέθοδος των βιοσωρών (biopiles) με βεβιασμένο αερισμό).

01 03 05* Άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 07* Άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και
χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 05 05* Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

04 02 19* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 02* Λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03* Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

05 01 06* Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

05 01 09* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 15* Αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα

07 01 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

07 01 12 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 07 01 11

07 02 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

07 03 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

07 05 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

07 06 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

07 07 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

12 01 14* Λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 16* Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 18* Λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο

12 01 20* Εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

13 05 01* Στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03* Λάσπες υποδοχέα

13 05 08* Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 08 01* Λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης

15 02 02* Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 05* Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 11* Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 08 11* Λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 13* Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 10 03* Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 05* Άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 11 01* Εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

19 11 05* Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 01* Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 02 Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01

19 13 03* Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 05* Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

19 13 06 Λάσπες από την εξυγίανση υπόγειων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04

Παράλληλα η εγκατάσταση επεξεργάζεται, με την τεχνική της στερεοποίησης/σταθεροποίησης, απόβλητα που ταξινομούνται στους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ. Η επεξεργασία αποβλήτων στη συγκεκριμένη Μονάδα τροποποιεί τη χημική σύσταση και τα χαρακτηριστικά έκπλυσης (σταθεροποίηση) ανόργανων επικίνδυνων χημικών ενώσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιεί τα φυσικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων (στερεοποίηση) ελαττώνοντας επίσης με τον τρόπο αυτό την εκπλυσιμότητα των συστατικών τους.

01 03 05* Άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 06 Υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 01 03 04 και
01 03 05

01 03 07* Άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και
χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 05 04 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

01 05 06* Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 19* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 20 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις
αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19

05 01 15* Αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα

05 07 01* Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 03 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους,

καθώς και των μεταλλικών οξειδίων (το σύνολο εκτός από 06 03 11* Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα)

06 04 (το σύνολο) Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03

06 05 02* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 07 03* Λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

06 09 03* Απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

07 01 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 12 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 01 11

07 02 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 11* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 01 Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)

10 01 02 Πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 04* Πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου

10 01 14* Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 16* Πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 18* Απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 20* Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 07* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 23* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 06* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 03* Σκόνη καυσαερίων

10 09 05* Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, τα οποία δεν έχουν
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 06 Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, τα οποία δεν έχουν
υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05

10 09 07* Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν
υποστεί χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 08 (χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, τα οποία έχουν υποστεί
χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07).

10 10 05* Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, που δεν έχουν υποστεί
χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 06 Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, που δεν έχουν υποστεί
χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 05

10 10 07* Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών, που έχουν υποστεί
χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 08 Χύτευση καλουπιών – εσωτερικών και εξωτερικών που έχουν υποστεί χύση
μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07

10 11 13* Λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 14 Λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 13

10 11 19* Στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 20 Στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 19

10 12 11* Απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

10 13 12* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 14 01* Απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

11 01 09* Λάσπες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 14* Λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 15 Λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 14

12 01 16* Απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 17 Απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16

12 01 20* Εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 21 Εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 20

16 07 09* Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

16 11 01* Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 02 Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 01

16 11 03* Άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 04 Άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 03

16 11 05* Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 06 Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 05

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 05* Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 07* Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11* Τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13* Πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15* Σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 17* Απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 04* Προαναμεμειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

19 02 05* Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 06 Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05

19 02 11* Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 03 04* Απόβλητα που σημειώνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς σταθεροποιημένα

19 03 07 Στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06

19 08 02 Απόβλητα από την εξάμμωση

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

19 08 08* Απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα

μέταλλα

19 08 11* Λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 12 Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 08 11

19 08 13* Λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 14 Λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 08 13

19 09 02 Λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 10 03* Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες
ουσίες

19 10 05* Άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 11 01* Εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

19 11 05* Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 01* Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 02 Στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01*

19 13 03* Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 04 Λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03*

19 13 05* Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 06 Λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων του σημείου 19 13 05

Με on site Τεχνικές στον Χώρο του Παραγωγού


Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η INTERGEO αναπτύσσει κατά περίπτωση τεχνικές επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (υγρών και στερεών), με σκοπό να περιορίζεται η επικινδυνότητα και ο όγκος των αποβλήτων και να διευκολύνεται η διάθεσή τους.

  • Οι τεχνικές που εφαρμόζει η εταιρεία μας βασίζονται κυρίως σε βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους.
  • Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται στο χώρο της παραγωγής του αποβλήτου περιορίζοντας πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν από την μεταφορά, καθώς και το κόστος που προκύπτει από αυτήν.
  • Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής επεξεργασίας λαμβάνει χώρα κατόπιν χημικών αναλύσεων των αποβλήτων και πιλοτικών εφαρμογών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο εύρος επικίνδυνων αποβλήτων, όπως:

  • Λάσπες με οργανικό φορτίο (π.χ. από μονάδες επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων)
  • Λάσπες με ανόργανο φορτίο και βαρέα μέταλλα (π.χ. από από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων)
  • Στερεά υλικά φίλτρανσης σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Ρυπασμένα εδάφη από πετρελαιοειδή προϊόντα
  • Ρυπασμένα εδάφη από βαρέα μέταλλα
  • Βιομηχανικά υγρά απόβλητα

Η επεξεργασία των αποβλήτων βασίζεται στην τεχνογνωσία του Ομίλου της INTERGEO και του δικτύου συνεργατών της χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και κινητές μονάδες.

Σύντομα κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2310 47 81 47.