Από το 1997, η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία και στον τομέα των γεωτεχνικών έργων, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεωτεχνικού χαρακτήρα με αποδέκτες τόσο Φορείς του Δημοσίου όσο και ιδιώτες.

Ο υψηλός βαθμός κατάρτισης σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία του απασχολούμενου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού αποτελούν εχέγγυα τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των τεχνικών έργων.

Βασικό αντικείμενο του γεωτεχνικού κλάδου της εταιρείας αποτελεί η εκπόνηση ολοκληρωμένων γεωτεχνικών-γεωλογικών μελετών στα πλαίσια ενός ευρέως φάσματος τεχνικών έργων όπως:

γεωτεχνικών μελετών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων κτιριακών-οικοδομικών έργων,

γεωτεχνικών-γεωλογικών μελετών έργων οδοποιίας και σιδηροδρομικών έργων (επιχωμάτων, ορυγμάτων, τεχνικών γεφυρών, υπόγειων κατασκευών-σηράγγων, άλλων έργων πολιτικού μηχανικού κλπ.).

γεωλογικών μελετών οικιστικής καταλληλότητας κ.ά.

Για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, ο οποίος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις κατασκευαστικές ανάγκες, η INTERGEO έχει δημιουργήσει μία σύγχρονη υποδομή από ιδιόκτητο γεωτρητικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών που απαιτούνται στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα αυτοτελές και ευέλικτο σχήμα που εξασφαλίζει την συνέχεια και ομοιογένεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο εκπόνησης (σχεδιασμός-έρευνα-αξιολόγηση) και εγγυάται την αποτελεσματικότητα.

Τέλος, βασικό ρόλο στην επιτυχή εκπόνηση των μελετών αποτελεί η παρακαταθήκη σε συστήματα Η/Υ, μηχανών γραφείου και σύγχρονο λογισμικό.

Η INTERGEO, αναγνωρίζοντας την πολύ σημαντική συμβολή του παράγοντα αυτού, βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς εκσυγχρονισμού της υποδομής της σε μηχανές γραφείου και εξειδικευμένου λογισμικού, καθιστώντας την ικανή να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του γεωτεχνικού σχεδιασμού των τεχνικών έργων.