Με on site τεχνικές στον χώρο του παραγωγού


Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η INTERGEO σχεδιάζει και εφαρμόζει κατά περίπτωση τεχνικές επεξεργασίας και αδρανοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων (υγρών και στερεών). Έτσι περιορίζεται ο όγκος των αποβλήτων, βελτιώνονται τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και διευκολύνεται η τελική τους διάθεση.

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο της παραγωγής του αποβλήτου περιορίζοντας τους κίνδυνους που προκύπτουν από την μεταφορά όσο και το κόστος που προκύπτει από αυτήν.

Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζει η εταιρία μας βασίζονται σε βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους.

Ο τελικός σχεδιασμός της τεχνικής επεξεργασίας αδρανοποίησης λαμβάνει χώρα μετά από τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις των αποβλήτων και πιλοτικές εφαρμογές στης εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών μπορεί να λάβει χώρα σε ένα μεγάλο φάσμα επικίνδυνων αποβλήτων όπως:

Λάσπες με οργανικό φορτίο που προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων

Λάσπες με ανόργανο φορτίο και βαρέα μέταλλα που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Στερεά υλικά φίλτρανσης σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Υγρά απόβλητα με πετρελαιοειδή (Σαπουνέλαια και γαλακτώματα)

Ρυπασμένα εδάφη από πετρελαιοειδή προϊόντα (από εκσκαφές κυρίως)

Ρυπασμένα εδάφη από βαρέα μέταλλα

Η επεξεργασία – αδρανοποίηση των αποβλήτων λαμβάνει χώρα με βάση την τεχνογνωσία της ελληνικής αλλά και μητρικής εταιρίας. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και κινητές εγκαταστάσεις διατίθεται από την INTERGEO.

Επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων – Μεταφορά | Intergeo

Σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων από την INTERGEO