Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων


Η INTERGEO είναι αδειοδοτημένη από το 2008 για τη πανελλαδική συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, με αδειοδότηση η οποία εκδίδεται από το ΥΠΕΝ.

Βάσει της αδειοδότησής της η INTERGEO επιτρέπεται να μεταφέρει όλους τους τύπους επικίνδυνων αποβλήτων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν προέρχονται από υγειονομικές μονάδες, δεν έχουν εκρηκτικό, μολυσματικό, ή ραδιενεργό χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. (π.χ. χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες/συσσωρευτές κοκ.)

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο στόλο οχημάτων και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, ώστε να παραλαμβάνει επικίνδυνα απόβλητα πανελλαδικά σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Για όλες τις μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και του Κώδικα IMDG για την οδική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

Περαιτέρω η INTERGEO διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργασιών με αδειοδοτημένους αποδέκτες επικίνδυνων αποβλήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των τύπων των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων – INTERGEO

Η INTERGEO είναι αδειοδοτημένη από το 2008 για τη πανελλαδική συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, με αδειοδότηση η οποία εκδίδεται από το ΥΠΕΝ.