Διαχείριση Επικίνδυνων Test


  • Heading 1
  • Heading 2

Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:


Χαρακτηρισμό, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση επικίνδυνων. αποβλήτων.

Επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διαχείριση ρυπασμένων χωμάτων και ιλύων.

Διερεύνηση παρουσίας αμιάντου και άλλων επικίνδυνων υλικών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια,

Αποξήλωση & διαχείριση αμιάντου.

Διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών (ODS: HALON/FREON).

Η εταιρεία μας διαθέτει:


Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα).

Άδεια αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα).

Άδεια επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος.

Καταχώρηση δραστηριότητας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων πανελλαδικά.

Άδεια Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο τύπου Α.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 και του άρθρου 57 του Νόμου 4042/2012.

Σχετική εμπειρία


Η INTERGEO HELLAS έχει διαχειριστεί συνολικά στην Ελλάδα έως σήμερα πάνω από 7.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων.