Φάσεις του Έργου Εξυγίανσης


Γενικά οι φάσεις ενός Έργου απορρύπανσης υπεδάφους είναι οι εξής:

Α) Προκαταρκτική έρευνα (Preliminary Assessment): Περιλαμβάνει την συλλογή όλων των υφιστάμενων στοιχείων για την περιοχή και τον εντοπισμό των πιθανών ρυπαντών που μπορεί να ανιχνευτούν στην περιοχή όπως και τον εντοπισμό πιθανών ρυπασμένων υποπεριοχών) Τα στοιχεία που συλλέγονται βοηθούν στην επιλογή των σημείων διερεύνησης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην επόμενη φάση

Β) Περιβαλλοντική διερεύνηση πεδίου (Site investigation): Περιλαμβάνει την δειγματοληψία εδάφους και νερών από διαφορετικά βάθη και την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων και φυσικοχημικών μετρήσεων για την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης του υπεδάφους. Τα στοιχεία που συλλέγονται βοηθούν στην αρχική επιλογή των τεχνικών απορρύπανσης για το συγκεκριμένο πεδίο.

Γ) Διερεύνηση Πεδίου Εξυγίανσης (Remedial investigation): Αποτελεί μια εκτεταμένη περιβαλλοντική διερεύνηση πεδίου με δειγματοληψία εδαφών, νερών, υλικών, αποβλήτων, μπαζών που ανευρίσκονται μέσα στα όρια του ρυπασμένου πεδίου και αποσκοπεί στην τελική χαρτογράφηση της υφιστάμενης ρύπανσης στο υπέδαφος, όπως και στην εκτίμηση της πιθανότητας διασποράς και διαφυγής της ρύπανσης σε κοντινούς αποδέκτες. Τα στοιχεία που συλλέγονται βοηθούν στον τελικό σχεδιασμό των μέτρων απορρύπανσης

Δ) Σχεδιασμός μέτρων απορρύπανσης και καθορισμός ορίων απορρύπανσης (Remediation design & clean up levels): Περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχεδιασμό του Έργου απορρύπανσης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που θα εγγυηθούν την δημόσια υγεία και ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος όπως και τον καθορισμό των τελικών ορίων απορρύπανσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Ε) Εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης (Remedial actions): περιλαμβάνει την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης όπως περιγράφονται στον αναλυτικό σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα εργασιών με την αντίστοιχη επίβλεψη των έργων

ΣΤ) Παρακολούθηση της κατάστασης του υπεδάφους (post remediation monitoring): Περιλαμβάνει την συστηματική και περιοδική παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και του υπόγειου νερού για μια συγκεκριμένη περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την ολοκλήρωση των έργων απορρύπανσης

Φάσεις του Έργου Εξυγίανσης – INTERGEO

οι φάσεις ενός Έργου απορρύπανσης υπεδάφους