Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη


ΣΠΙΤΙΑ ΑΠΟ DRONE

Στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με κατεύθυνση τις ανάγκες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Επενδύουμε στον άνθρωπο, την επιστήμη και την καινοτομία με την καθημερινή μας δράση με στόχο την μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δηλαδή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και δεσμεύεται να:

Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες που έχουν εφαρμογή στην εργασία μας.

Μεριμνά για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Προβαίνει σε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος/Προστατεύει το περιβάλλον.

Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Ενθαρρύνει τους πελάτες και συνεργάτες της να υιοθετήσουν ανάλογα Συστήματα Διαχείρισης.

Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.

Προωθεί αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές οικολογικές πρακτικές.

Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε νέα αντικείμενα.

Πλανήτης - οικολογία

Απώτερος στόχος των παραπάνω δεσμεύσεων είναι:

Η ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών, των συνεργατών, των στελεχών της όπως και γενικότερα της ευρύτερης κοινωνίας αλλά και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με συνεχή βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών της.

Η αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Η προαγωγή του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων φέρει η Ηγεσία της Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη αλλά και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν.

Global Compact Network Hellas

Η εταιρία συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC), και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του αντίστοιχου ελληνικού Δικτύου, Global Compact Network Hellas. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται:

Η προώθηση των Αρχών του UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η προβολή των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του UNGC, η επιρροή επί των εθνικών πολιτικών για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη INTERGEO

Δεσμεύεις εταιρείας

Απώτερος στόχος δεσμεύσεων