Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων


Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:


Χαρακτηρισμό, μεταφορά, αποθήκευση.

Επεξεργασία, αξιοποίηση, τελική διάθεση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διερεύνηση ύπαρξης αμιάντου σε βιομηχανικές μονάδες και διάφορα κτίρια

Αποξήλωση & διαχείριση αμιάντου

Διαχείριση βιολογικής ιλύος

Αναλυτικά η εταιρία μας διαθέτει:


Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)

Άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)

Άδεια επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος

Καταχώρηση στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ (με δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού).

Άδεια Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο τύπου Α.

Σχετική εμπειρία


Η INTERGEO HELLAS έχει διαχειριστεί συνολικά στην Ελλάδα έως σήμερα πάνω από 7.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων.

bounding box Ιδιόκτητα φορτηγά μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων

Bounding box Ιδιόκτητα φορτηγά μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων


Αποξήλωση και Διαχείριση Αμιάντου


Επίσης η εταιρία μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία να αναλάβει οποιοδήποτε έργο διερεύνησης και αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η εταιρία έχει μεγάλη ειδίκευση στην διαχείριση αμιαντούχων υλικών έτσι ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων διερεύνησης και αποξήλωσης.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σχετική εμπειρία


Η INTERGEO HELLAS έχει αποξηλώσει συνολικά πάνω από 85.000 m2 αμιαντούχων υλικών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διάφορα κτίρια. Επίσης έχει αποξηλώσει, συσκευάσει και μεταφέρει σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης του παραγωγού, 4.500 t υλικών αμιαντοτσιμέντου από πύργο ψύξης Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄), το πρώτο έργο αυτής της κατηγορίας που εκτελέστηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποξήλωση και τη διαχείριση αμιάντου μπορείτε να μας στείλετε email στο asbestos@intergeo.com

Έργα αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών

Έργα αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών

Έργο αποξήλωσης αμιάντου στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Μεγαλόπολης Α

Έργο αποξήλωσης αμιάντου στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Μεγαλόπολης Α

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων | Εξειδίκευση και εμπειρία | Intergeo

Στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η Intergeo διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία