Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων


H εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:


 • Χαρακτηρισμό, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Επεξεργασία, ανάκτηση, διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Διαχείριση ρυπασμένων χωμάτων και ιλύων
 • Διερεύνηση παρουσίας αμιάντου και άλλων επικίνδυνων υλικών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια
 • Αποξήλωση & διαχείριση αμιάντου
 • Διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών (ODS: HALON/FREON)

Η εταιρεία μας διαθέτει:


 • Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)
 • Άδεια αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων (εξαιρούνται μολυσματικά, εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα)
 • Άδεια επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος
 • Καταχώρηση δραστηριότητας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων πανελλαδικά
 • Άδεια Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο τύπου Α.
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 και του άρθρου 57 του Νόμου 4042/2012.

Σχετική εμπειρία:


Η INTERGEO HELLAS έχει διαχειριστεί συνολικά στην Ελλάδα έως σήμερα πάνω από 100.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρεία μας διαθέτει στόλο ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποξήλωση και τη διαχείριση αμιάντου μπορείτε να μας στείλετε email στο asbestos@intergeo.com

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων | Εξειδίκευση και εμπειρία | Intergeo

Στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η Intergeo διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία