Διαχείριση Ελεγχόμενων Ουσιών


Διαχείριση Ελεγχόμενων Ουσιών

Διαχείριση Ελεγχόμενων Ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του Όζοντος (CFCs, HCFCs & HALON) (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1005/2009 & Τροποποίηση αυτού από τον Κανονισμό ΕΚ 744/2010)

Από το 2008 η INTERGEO δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης προς διάθεση / ανάκτηση των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, όπως CFCs, HCFCs (FREON) και Halon.

Η INTERGEO διαθέτει άδεια αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά ποσοτήτων πυροσβεστικού υλικού HALON για χρήσεις κρίσιμης σημασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1005/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 744/2010 – Παράρτημα VI.

Η INTERGEO αποτελεί την μοναδική ελληνική HALON BANK.

Ελεγχόμενες Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος

Οι ελεγχόμενες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των CFCs, HCFCs συναντώνται κυρίως σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Για τη διαχείριση τους ως απόβλητα ταξινομούνται στον κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):

  • 14 06 01*/ χλωροφθοράνθρακες CFC, HCFC

Τα HALON συναντώνται κυρίως σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης και σε πυροσβεστήρες. Για τη διαχείρισή τους ως απόβλητα ταξινομούνται στον κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ):

  • 16 05 04*/ αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Νομοθετικό Πλαίσιο


Η διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών διέπεται από τις παρακάτω ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις:

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 744/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες χρήσεις των halons

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1804/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003

ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 για τον καθορισμό των αρχών, των μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος»

Οι οποίες επιβάλλουν όπως οι συγκεκριμένες ουσίες ανακτηθούν, ανακυκλωθούν, ποιοτικά αποκατασταθούν ή διατεθούν προς καταστροφή σε αδειοδοτημένους φορείς ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης, τελικής διάθεσης ή να διατεθούν για χρήσεις κρίσιμης σημασίας («critical users») που αναφέρονται στο παράρτημα VI του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 744/2010.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο


Η εταιρεία INTERGEO HELLAS βρίσκεται σε συνεργασία τόσο με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όσο και με δημόσιους φορείς, ενδεικτικά αναφέρουμε:

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΜΟΥΣΕΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 FRAPORT GREECE S.A.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

AIR LIQUIDE HELLAS A.E.B.A.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ε.Κ.Α.Ν. Α.Β.Ε.Ε. & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ

JOHNSON & JOHNSON

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΔΕΗ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

WILHELMSEN SHIPS SERVICE HELLAS A.E.B.E.

ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο σε μορφή .pdf επιλέγοντας:

Ενημερωτικό φυλλαδιο διαχείρισης ελεγχόμενων ουσιών

Από το 2008 η INTERGEO HELLAS άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης για διάθεση ή αξιοποίηση, των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όπως CFCs, HCFCs και Halon