Συλλογή, Μεταφορά, Δειγματοληψία & Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων Αποβλήτων


Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων


Η INTERGEO HELLAS είναι αδειοδοτημένη από το 2008 για την πανελλαδική συλλογή – μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

Η INTERGEO HELLAS μεταφέρει όλους τους τύπους επικίνδυνων αποβλήτων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν προέρχονται από υγειονομικές μονάδες, δεν έχουν εκρηκτικό, μολυσματικό, ή ραδιενεργό χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. (π.χ. χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες/συσσωρευτές κοκ.).

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο στόλο οχημάτων και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, ώστε να παραλαμβάνει επικίνδυνα απόβλητα πανελλαδικά σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Για όλες τις μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και του Κώδικα IMDG για την οδική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, αντίστοιχα.

Αποδέκτες Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η INTERGEO διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργασιών με αδειοδοτημένους αποδέκτες επικίνδυνων αποβλήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των τύπων των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αποθήκευση Συσκευασμένων Επικίνδυνων Αποβλήτων


Η INTERGEO HELLAS διαθέτει πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) του Δήμου Θέρμης.

Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία ταξινομούνται στους παρακάτω κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις διάθεσης/ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

– 01 03 04*, 01 03 05*, 01 03 07*, 01 04 07*, 01 05 05*, 01 05 06*

– 02 01 08*

– 03 01 04*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*

– 04 01 03*, 04 02 14*, 04 02 16*, 04 02 19*

– 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 06*, 05 01 07*, 05 01 08*, 05 01 09*, 05 01 11, 05 01 12*, 05 01 15*, 05 06 03*, 05 07 01*

– 06 01 01*, 06 01 02*,06 01 03*, 06 01 04*, 06 01 05*, 06 01 06*, 06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*, 06 03 11*, 06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 03*, 06 04 04*, 06 04 05*, 06 05 02*, 06 06 02*, 06 07 01*, 06 07 02*, 06 07 03*, 06 07 04*, 06 08 02*, 06 09 03*, 06 10 02*, 06 13 01*, 06 13 02*, 06 13 04*, 06 13 05*

– 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 01 09*, 07 01 10*, 07 01 11*, 07 02 03*, 07 02 04*, 07 02 07*, 07 02 08*, 07 02 09*, 07 02 10*, 07 02 11*, 07 02 14*, 07 02 16*, 07 03 01*, 07 03 03*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 03 08*, 07 03 09*, 07 03 10*, 07 03 11*, 07 04 01*, 07 04 03*, 07 04 04*, 07 04 07*, 07 04 08*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 04 11*, 07 04 13*, 07 05 01*, 07 05 03*, 07 05 04*, 07 05 07*, 07 05 08*, 07 05 09*, 07 05 10*, 07 05 11*, 07 05 13*, 07 06 01*, 07 06 03*, 07 06 04*, 07 06 07*, 07 06 08*, 07 06 09*, 07 06 10*, 07 06 11*, 07 07 01*, 07 07 03*, 07 07 04*, 07 07 07*, 07 07 08*, 07 07 09*, 07 07 10*, 07 07 11*

– 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 14*, 08 03 16*, 08 03 17*, 08 03 19*, 08 04 09*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 04 15*, 08 05 01*

– 09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 03*, 09 01 04*, 09 01 05*, 09 01 06*, 09 01 13*

– 10 01 04*, 10 01 09*, 10 01 13*, 10 01 14*, 10 01 16*, 10 01 18*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 07*, 10 02 11*, 10 02 13*, 10 03 04*, 10 03 08*, 10 03 09*, 10 03 15*, 10 03 17*, 10 03 19*, 10 03 21*, 10 03 23*, 10 03 25*, 10 03 27*, 10 03 29*, 10 04 01*, 10 04 02*, 10 04 03*, 10 04 04*, 10 04 05*, 10 04 06*, 10 04 07*, 10 04 09*, 10 05 03*, 10 05 05*, 10 05 06*, 10 05 08*, 10 05 10*, 10 06 03*, 10 06 06*, 10 06 07*, 10 06 09*, 10 07 07*, 10 08 08*, 10 08 10*, 10 08 12*, 10 08 15*, 10 08 17*, 10 08 19*, 10 09 05*, 10 09 07*, 10 09 09*, 10 09 11*, 10 09 13*, 10 09 15*, 10 10 05*, 10 10 07*, 10 10 09*, 10 10 11*, 10 10 13*, 10 10 15*, 10 11 09*, 10 11 11*, 10 11 13*, 10 11 15*, 10 11 17*, 10 11 19*, 10 12 09*, 10 12 11*, 10 13 09*, 10 13 12*, 10 14 01*

– 11 01 05*, 11 01 06*, 11 01 07*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 11 01 13*, 11 01 15*, 11 01 16*, 11 01 98*, 11 02 02*, 11 02 05*, 11 02 07*, 11 03 01*, 11 03 02*, 11 05 03*, 11 05 04*

– 12 01 06*, 12 01 07*, 12 01 08*, 12 01 09*, 12 01 10*, 12 01 12*, 12 01 14*, 12 01 16*, 12 01 18*, 12 01 19*, 12 01 20*, 12 03 01*, 12 03 02*

– 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*

– 14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 04*, 14 06 05*

– 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*

– 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 04*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 06, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 08 02*, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 09 01*, 16 09 02*, 16 09 03*, 16 09 04*, 16 10 01*, 16 10 03*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*

– 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*

– 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 02 05*, 18 02 07*

– 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 01 17*, 19 02 04*, 19 02 05*, 19 02 07*, 19 02 08*, 19 02 09*, 19 02 11*, 19 03 04*, 19 04 02*, 19 04 03*, 19 07 02*, 19 08 02, 19 08 06*, 19 08 07*, 19 08 08*, 19 08 10*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 10 03*, 19 10 05*, 19 11 01*, 19 11 04*, 19 11 05*, 19 11 07*, 19 12 06*, 19 12 11*, 19 13 01*, 19 13 03*, 19 13 05*, 19 13 07*

– 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*

Δειγματοληψία & Χαρακτηρισμός Αποβλήτων


H INTERGEO HELLAS πραγματοποιεί δειγματοληψίες αποβλήτων με στόχο τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, τα οποία μπορούν ακολούθως να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα για το χαρακτηρισμό ενός αποβλήτου ως επικίνδυνου ή μη, καθώς και για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων ιδιοτήτων του αποβλήτου.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται αφού πρώτα καταρτιστούν σχέδια δειγματοληψίας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Για την πραγματοποίησή τους ακολουθούνται διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ELOT EN 14899:2006, LAGA PN 98), σύμφωνα με τα οποία η INTERGEO HELLAS είναι κατάλληλα διαπιστευμένη ή διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως προβλέπεται για την πιστοποιημένη εφαρμογή του εκάστοτε προτύπου.

Παράλληλα, η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για δειγματοληψία οποιουδήποτε τύπου αποβλήτου, με μοναδική προϋπόθεση να περιλαμβάνονται στις κατηγορίες επικινδυνότητας αποβλήτων τις οποίες είναι αδειοδοτημένη να διαχειριστεί, (δηλ. εξαιρουμένων αποβλήτων που δύνανται να έχουν ραδιενεργές, εκρηκτικές και μολυσματικές ιδιότητες).

Μετά από τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, πραγματοποιείται αξιολόγηση των αποβλήτων ως προς την επικινδυνότητά τους, ακολουθώντας τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας (Οδηγία 2008/98, Κανονισμός CLP 1272/2008, Κανονισμός 1357/2014, Κανονισμός 997/2017, Τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων C124_2018) προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο το απόβλητο εμφανίζει κάποια/ες από τις 15 επικίνδυνες ιδιότητες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1357/2014. Ακολούθως, είναι εφικτό το απόβλητο να καταχωριστεί σε συγκεκριμένο εξαψήφιο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Όλες οι απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις λαμβάνουν χώρα είτε στο δικό της διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2017 εργαστήριο, είτε σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού (Ευρώπη, Η.Π.Α.).