Απομάκρυνση & Διαχείρηση Αμιάντου


Η INTERGEO HELLAS δραστηριοποιείται ενεργά με τις εργασίες απομάκρυνσης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών τα τελευταία 18 χρόνια σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Κατέχει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις και εμπειρία για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν αμιαντούχα υλικά, καθώς σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β/29-7-2003), απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εργασία με αμιαντούχα υλικά από μη εξειδικευμένες εταιρείες.

Αποξήλωση Αμιάντου – Διαδικασία Απομάκρυνσης Αμιάντου και Αμιαντούχων Υλικών


Διερεύνηση Αμιάντου και Aμιαντούχων Yλικών

Για τον έλεγχο ύπαρξης πιθανών αμιαντούχων υλικών, θα πρέπει να πραγματοποιείται διερεύνηση των χώρων, η οποία αποτελείται από τα εξής στάδια:

 1. Δειγματοληψία πιθανών αμιαντούχων υλικών από πιστοποιημένο προσωπικό
 2. Ανάλυση των δειγμάτων από κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια.
 3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Αποτελεσμάτων.

Έκδοση Περιβαλλοντικής Έγκρισης Εργασιών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/8-3-1991) για τις εργασίες αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, είναι υποχρεωτική η έκδοση της περιβαλλοντικής Έγκρισης Εργασιών από το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει το έργο.

Για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών συντάσσεται Σχέδιο Δράσης (Τεχνική Περιγραφή Εργασιών) και αποστέλλεται προς έγκριση.

Εργασίες Απομάκρυνσης Αμιάντου

Μετά την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών από το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος, ακολουθούν οι εργασίες απομάκρυνσης όπως επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας και της Περιφερειακής Ενότητας.
 • Εκτελούνται οι εργασίες αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς οδηγίες / πρακτικές.
 • Τα αμιαντούχα απόβλητα συσκευάζονται σε κατάλληλες συσκευασίες και μεταφέρονται για αποθήκευση στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση της INTERGEO HELLAS στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
 • Μετά την απομάκρυνση των αποβλήτων γίνεται καθαρισμός και απορρύπανση των χώρων αποξήλωσης αμιάντου.
 • Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας Αμιάντου, διενεργούνται μετρήσεις του αέρα από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 από τον ΕΣΥΔ εργαστήριο.
 • Τα συσκευασμένα απόβλητα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (διασυνοριακή μεταφορά), όπου και εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Διάθεσης.


Αποστολή Προσφοράς


Εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία απομάκρυνσης αμιάντου, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση commercial-gr@intergeo.com τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση κατοικίας ιδιώτη ή έδρα εταιρείας
 • Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Φωτογραφικό υλικό των αμιαντούχων υλικών και του περιβάλλοντα χώρου
 • Στίγμα ή συντεταγμένες σε χάρτη (google maps ή παρεμφερές), του χώρου όπου βρίσκονται τα αμιαντούχα υλικά
 • Εφόσον είναι εφικτό, μια εκτίμηση της ποσότητας των αμιαντούχων υλικών προς διαχείριση.

Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί το συντομότερο μια γραπτή αναλυτική  τεχνικοοικονομική προσφορά.

  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 47 81 47.