Εργασία στην INTERGEO*


Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του ομίλου μας, επιθυμούμε να προσλάβουμε:

(01/11/2022) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI στον κλάδο ή σε συναφή ειδικότητα
 • Επιθυμητή εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά έργα η/και ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Γνώση Η/Υ (MS OFFICE) (επιθυμητή πιστοποίηση).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Θα εκτιμηθεί θετικά σχετική προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες ή ερευνητικά έργα στερεών/υγρών/βιομηχανικών αποβλήτων,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακή ικανότητα.

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: panagiotis.alexiadis@intergeo.com

Γεωλόγο (Θεσσαλονίκη ή Ασπρόπυργος Αττικής)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI
 • Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών στο πεδίο της εφαρμοσμένης γεωλογίας ή/ και υδρογεωλογίας ή προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα/
 • Γνώση Η/Υ (MS OFFICE) (επιθυμητή πιστοποίηση).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακή ικανότητα.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση και Επίβλεψη project Απορρύπανσης εδάφους – υπογείων νερών
 • Πραγματοποίηση short term ταξιδιών στα πλαίσια υλοποίησης των project.
 • Σύνταξη μελετών και εκτέλεση περιβαλλοντικών μετρήσεων

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: panagiotis.alexiadis@intergeo.com

Εργάτη (Ασπρόπυργος Αττικής)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ολιγοήμερων ταξιδιών στα πλαίσια υλοποίησης των έργων

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Υποστήριξη στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία
 • Υποστηρικτικές εργασίες δειγματοληψίας εδάφους – υπόγειων νερών
 • Εφαρμογή των οδηγιών ασφάλειας και ποιότητας της εταιρίας

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο
 • Αντίληψη κανόνων ασφαλείας και αυστηρή τήρηση αυτών
 • Εργατικός με ομαδικό πνεύμα

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  panagiotis.alexiadis@intergeo.com

*Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αποστολής βιογραφικού.