Η Εταιρία δεσμεύεται και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου σύμφωνα με τον υπ΄αριθμ. 2016/679 Κανονισμό GDPR και τον υπ΄αριθμ. Ν. 4624/2019. Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ο τύπος του browser, η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν αποσκοπεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων ή επικοινωνίας μαζί μας ενδέχεται να αποθηκεύουμε προσωπικά σας δεδομένα όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε.

Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που συλλέγουμε από την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρία μας, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπορεί στο μέλλον να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου. Θα αναρτήσουμε την τροποποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό της.

 1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε. Εξετάζουμε περιοδικά τα Δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Συγκεκριμένα, διατηρούμε:

 • Τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.
 • Τις πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλιά σας, όσο χρόνο απαιτείται για να τις εξετάσουμε και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες.
 • Τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μέσω των δυνατοτήτων διαφήμισης που μας παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τηρούμε εταιρική σελίδα (Facebook, Linkedin), καθώς και για να σας ενημερώνουμε, μέσω συνδέσμων/φωτογραφιών που κοινοποιούμε στην εταιρική μας σελίδα στα μέσα αυτά, για όσο χρόνο «ακολουθείτε» την εταιρική μας σελίδα στα εν λόγω μέσα. Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να σταματήσετε να «ακολουθείτε» την εταιρική μας σελίδα, σύμφωνα με τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε.
 • Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε μέσω της χρήσης cookies, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies
 1. Τα δικαιώματά σας

 Ποια είναι αυτά

Για να προστατέψετε τα Δεδομένα, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και από τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρίτων (Facebook, Linkedin), μέσω των οποίων τα έχουμε αποκτήσει.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των Δεδομένων.

Δικαίωμα Διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Δεδομένων. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:

  • Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
  • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.
  • Εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
  • Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

  • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων.
  • Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

Δικαίωμα Φορητότητας

Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή μετά από συναίνεσή σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαβίβαση αυτή, είναι να έχετε εξοφλήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών.


Δικαίωμα Εναντίωσης

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων.

Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μετά από τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας μας.

 1. Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δωρεάν, υποβάλλοντας αίτημα στα στοιχεία:

ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TK 57001

Τηλέφωνο: (0030) 2310 478147
Φαξ: (0030) 2310 478149
E-mail: thessaloniki@intergeo.com

Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την παραλαβή του, εκτός αν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι μας εμποδίζουν να το ικανοποιήσουμε, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της άρνησής μας.

 1. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας αντίθετα στο νόμο. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600
Φαξ: (0030) 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικώς από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της ως αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος με δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυροι. Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκησης από μέρους της INTERGEO Ε.Π.Ε οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους.