Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου


Α) Σε πολλές βιομηχανικές μονάδες της ίδιας δραστηριότητας

Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Environmental Risk Assessment) σε ένα δίκτυο βιομηχανικών μονάδων η εγκαταστάσεων με την ίδια λειτουργία (πχ πρατήρια υγρών καυσίμων) δίνει την δυνατότητα επιλογής εκείνων με την υψηλότερη περιβαλλοντική επικινδυνότητα για μια πιθανή επιβάρυνση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού.

Σε αυτά προτείνονται τεχνικές παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη του περιβαλλοντικού κινδύνου όπως και περιβαλλοντική διερεύνηση. υπεδάφους φάσης ΙΙ.

Μεθοδολογία που ακολουθείται :

  • Καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων κάθε πεδίου με επι τόπου αυτοψία.
  • Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με βάση υφιστάμενου ερωτηματολογίου και χρήση συντελεστών βαρύτητας
  • Υπολογισμός περιβαλλοντικού κινδύνου κάθε πεδίου.
  • Ταξινόμηση κάθε πεδίου με βάση τον περιβαλλοντικό του κίνδυνο και ιεράρχηση αναγκαίων δράσεων παρέμβασης

Διάγραμμα Λήψης Απόφασης μετά από την κατάταξη ενός δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων στα πλαίσια έργου Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment)

Β) Σε ένα συγκεκριμένο πεδίο όπου έχει ήδη εκτελεστεί ένα έλεγχος ρύπανσης φάσης ΙΙ

Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Environmental Risk Assessment) σε ένα πεδίο μετά από τον έλεγχο ρύπανσης Φάσης ΙΙ, περιλαμβάνει την δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης πεδίου (CSM Conceptual Site Model), αξιολογώντας κάθε φορά τα δεδομένα των υφιστάμενων ρύπων (ποσοτικά και ποιοτικά), την δυνατότητα διαφυγής και εξάπλωσης της ρύπανσης και τέλος τους πιθανούς οικολογικούς και ανθρώπινους αποδέκτες της επιβάρυνσης

Ουσιαστικά προσδιορίζεται το μοντέλο:

Πηγή ρύπανσης – Διαδρομή διαφυγής – Τελικός αποδέκτης
( SOURCE – PATHWAY – RECEPTOR )

Η INTERGEO εφαρμόζει πολλά μοντέλα αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, τα οποία τα έχει αναπτύξει με βάση την πολύχρονη σχετική εμπειρία αλλά χρησιμοποιεί επίσης και πολλά διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου που αναφέρονται σε ρύπανση εδάφους και υπόγειων νερών.

Η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε ένα πεδίο περιλαμβάνει αξιολόγηση των παρακάτω: 


Α) Ιστορικά στοιχεία του πεδίου
Β) Διαθέσιμος εξοπλισμός και κατάσταση των εγκαταστάσεων
Γ) Περιβάλλον χώρος – Χρήση γης
Δ) Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά στοιχεία της θέσης του πεδίου
Ε) Ηλικία εγκατάστασης και υπεδάφιων εγκαταστάσεων
ΣΤ) Δραστηριότητες και τρόποι λειτουργίας
Ζ) Διαβρωτικότητα του εδάφους

Παράδειγμα ενός τυπικού μοντέλου αξιολόγησης πεδίου (Conceptual Site Model)

Τυπικό μοντέλο αξιολόγησης πεδίου (CSM) σε ένα ρυπασμένο χώρο όπου καταγράφονται όλοι οι πιθανοί τρόποι διαφυγής της ρύπανσης και οι πιθανοί αποδέκτες.

Σχετική Εμπειρία

Η INTERGEO έχει εφαρμόσει με επιτυχία από το 1996 έως σήμερα διάφορα μοντέλα Εκτίμησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment) σε πάνω από 4.000 πρατήρια υγρών καυσίμων όπως και σε ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων (πάνω από 100) στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Επίσης στα πλαίσια αξιολόγησης της ρύπανσης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού σε ένα πεδίο εφαρμόζεται από τη INTERGEO κάθε φορά το μοντέλο αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου σε συνδυασμό με την σύγκριση των συγκεντρώσεων των ρύπων που εντοπίστηκαν με μέγιστα αποδεκτά όρια που ισχύουν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου | INTERGEO Θεσσαλονίκη

Σε πολλές βιομηχανικές μονάδες, συγκεκριμένο πεδίο