Διαχείριση μη Επικίνδυνων Αποβλήτων


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασική μας επιδίωξη είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μας πελάτη, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων απαιτήσεών του και την προσαρμογή μας στις συνθήκες του κάθε έργου.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε βασίζονται στο διαπιστευμένο, ενιαίο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζουμε, ξεκινώντας από την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού μας και φτάνοντας μέχρι τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, διάθεση/ ανάκτηση).

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, υποδομές, την οργάνωση, τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό για την τεχνικά άρτια και περιβαλλοντικά ορθή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως μη επικίνδυνων αποβλήτων, με την ταυτόχρονη τήρηση του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο των δραστηριοτήτων της.

Η INTERGEO HELLAS διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα και είναι καταχωρημένη στο μητρώο φορέων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με τις δραστηριότητες της συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων.

 • Κατηγορίες Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις κατηγορίες μη επικίνδυνων αποβλήτων τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρεία μας:
 • Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (λάσπη, εσχαρίσματα, εξάμμωση)
 • Απόβλητα από μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού
 • Απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων
 • Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
 • Απόβλητα από τη βιομηχανία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
 • Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών
 • Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
 • Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και χάρτου
 • Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος
 • Απόβλητα από την επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών

Η εταιρεία μας δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε εγκατάσταση ή/και δραστηριότητα η οποία αναζητά νόμιμες, οικονομικές και βιώσιμες λύσεις διαχείρισης των αποβλήτων της.

Η εμπειρία περισσότερων των 20 ετών στο συγκεκριμένο πεδίο εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθμης στους πελάτες μας.

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων | Εξειδίκευση και εμπειρία | Intergeo

Στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η Intergeo διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση και εμπειρία