Χημικό Εργαστήριο


Η INTERGEO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991 ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO SALZBURG, με σκοπό την παροχή των ίδιων υπηρεσιών τις οποίες παρέχει η μητρική εταιρεία καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικής εμπειρίας στην Ελλάδα στους τομείς των περιβαλλοντικών μελετών και της τεχνικής γεωλογίας.

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος.

Παράλληλα η INTERGEO εκτελεί έργα συμβούλου σε γεωερευνητικές εργασίες στα πλαίσια μεγάλων τεχνικών έργων, όπως και διάφορες υδρογεωλογικές μελέτες προς όφελος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Η INTERGEO στην Ελλάδα έχει απασχοληθεί σε μεγάλο αριθμό έργων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Αλβανία.

Η INTERGEO Ε.Π.Ε έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων, όπως και η πρόληψη και ο ολοκληρωμένος έλεγχος της ρύπανσης, κυρίως σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία και τη διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων.

Η INTERGEO αξιοποιώντας το δίκτυο των εξειδικευμένων και διαπιστευμένων με EN ISO 17025 χημικών εργαστηρίων του GROUP και την αντίστοιχη εμπειρία και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει προσφέρει στα πλαίσια διαφόρων πιστοποιήσεων ποιότητας και περιβάλλοντος ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών μετρήσεων και χημικών αναλύσεων από το 2008 οπότε και η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, με την ίδρυση σύγχρονου αναλυτικού Εργαστηρίου, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της.

Η συνεχής προσήλωσή μας στην εξέλιξη και την πρόοδο της Επιστήμης και ο στόχος μας να αποτελέσουμε ένα Εργαστήριο με επίσημη διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής επάρκειας και ακεραιότητας, μας ώθησε στην ανάγκη Διαπίστευσης του εργαστηρίου  μας.
Τα Εργαστήριά μας έχει διαπιστευτεί από το 2010 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, με αριθμό πιστοποιητικού 714-2. από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του το εργαστήριο της INTERGEO Ε.Π.Ε  επεκτείνει κάθε χρόνο το πεδίο διαπίστευσης.

1. Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το Εργαστήριο της INTERGEO Ε.Π.Ε  έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση φυσικών και χημικών αναλύσεων υγρών και στερεών αποβλήτων, δειγμάτων από βιολογικούς καθαρισμούς, ρυπασμένης γης, υπόγειων υδάτων, επιφανειακών υδάτων και πόσιμων νερών.
Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου, αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για τη διεξαγωγή των προαναφερομένων αναλύσεων.
Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του και την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.

2. Παροχές Εργαστηρίου

Στο  εργαστήριο της INTERGEO HELLAS ΕΠΕ προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας στον τομέα των χημικών και  περιβαλλοντικών αναλύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, Αμμώνιο, Φθόριο, Ελεύθερο χλώριο, Χλωριόντα, Θειικά, Άργυρος Νάτριο, Σίδηρος Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολική σκληρότητα, Χρώμα.
ΥΠΟΓΕΙΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD), Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, Αμμώνιο, Φθόριο, Ελεύθερο χλώριο, Χλωριόντα, Θειικά, Άργυρος Νάτριο, Σίδηρος Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολική σκληρότητα, Χρώμα, Ολικοί Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες, Λίπη & Έλαια.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD), Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, Αμμώνιο, Φθόριο, Ελεύθερο χλώριο, Χλωριόντα, Θειικά, Άργυρος Νάτριο, Σίδηρος Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο,  Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολική σκληρότητα, Χρώμα, Ολικοί Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες, Λίπη & Έλαια, Επιφανειοδραστικοί Παράγοντες, Κυανιούχα, Ολικό Άζωτο, Ολικός Φωσφόρος.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD), Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), Νιτρώδη ιόντα, Νιτρικά Ιόντα, αμμώνιο, Χρώμιο, Κάδμιο, Χαλκός, Νικέλιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Αρσενικό, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Βάριο, Μολυβδαίνιο, Ολικά Αιωρούμενα Στερεά, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολικό Άζωτο, Ολικός Φωσφόρος.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ pH, EC, DO, SVI, MLSS, MLVSS
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δοκιμή εκχείλισης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33:
Υγρασία, pH, Ηλεκτρικά Αγωγιμότητα (EC), Αρσενικό, Χλωριόντα, Φθόριο, Θειικά, Βάριο, Κάδμιο, Χρώμιο, Χαλκός, Υδράργυρος, Μολυβδαίνιο, Νικέλιο, Μόλυβδος, Αντιμόνιο, Σελήνιο, Ψευδάργυρος, Ολικά Διαλυμένα Στερεά, Ολικός Οργανικός Άνθρακας, , Ολικοί Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Λίπη & Έλαια
ΕΔΑΦΟΣ pH, Υγρασία, Χώνευση δειγμάτων για μέτρηση όλων των βαρέων μετάλλων, Θειικά, Θόριο, Χλωριόντα.

3. Συμμετοχή σε διεργαστηριακούς ελέγχους

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων αναλύσεων το εργαστήριο συμμετέχει  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 κάθε χρόνο σε σχήματα συγκριτικών διεργαστηριακών δοκιμών.

Τα σχήματα αυτά προέρχονται τόσο από την Ελλάδα, Γενικό Χημείο του Κράτους (SCHEMA) όσο και από το εξωτερικό (FAPAS).

Παράλληλα και κατά τη διάρκεια του έτους διενεργεί ελέγχους ποιότητας (quality control).

4. Αναλυτικός εξοπλισμός

Το εργαστήριο της INTERGEO HELLAS  ΕΠΕ για την διενέργεια των χημικών αναλύσεων διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η χρήση κατάλληλου αναλυτικού εξοπλισμού ελέγχου είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των αναλυτικών δραστηριοτήτων. Ο εξοπλισμός ελέγχου διακριβώνεται κάθε χρόνο και συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

5. Διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων

Για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εγκυρότητας των ελέγχων, έχει καθοριστεί και εφαρμόζεται ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου ποιότητας, το οποίο βασίζεται στη χρήση των εξής εργαλείων ποιότητας:

  • διακρίβωση οργάνων ελέγχου
  • συντήρηση οργάνων ελέγχου
  • τακτική χρήση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς
  • διεργαστηριακοί έλεγχοι
  • εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων
  • έλεγχος εφαρμογής των μεθόδων ελέγχου

6. Συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια

Το Εργαστήριο της INTERGEO Ε.Π.Ε  για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων συνεργάζεται με άλλα διαπιστευμένα κατά EN ISO/IEC 17025 εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού ώστε να μπορεί να παρέχει όλο το φάσμα των χημικών αναλύσεων  σε πολλά είδη δειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε στους πελάτες μας όλων των ειδών τις μικροβιολογικές αναλύσεις, αναλύσεις για όλα τα φυτοφάρμακα (PESTICIDES), BTEX, MTBE, Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC), Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες (chlorinated Hydrocarbons), Ταυτοποίηση πετρελαιοειδών με την τεχνική GC/MS Fingerprint, Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCB), Πολυχλωριωμένα Τριφαινύλια (PCT),  Αλδεΰδες, Σημείο ανάφλεξης (Flash point), Απώλεια Πύρωσης (loss on ignition), Διοξίνες/ Φουράνια (Dioxines / Furanes), TKN, AOX, εξειδικευμένες αναλύσεις όπως XRF και XRD και όλων των ειδών τα βαρέα μέταλλα. Τέλος μπορεί να παρέχει αναλύσεις αμιάντου (Asbestos content).

Οι αναλύσεις αφορούν νερά (υπόγεια, επιφανειακά), υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, δείγματα εδάφους, λάδια,  λάστιχα δείγματα αμιάντου κ.α.

6.1 Παροχές συνεργαζόμενων εργαστηρίων

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργαζόμενων εργαστηρίων

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΑ, ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Όλες οι μικροβιολογικές αναλύσεις (E. Coli, Pseudomonas aeruginosa,  Αριθμός Αποικιών σε 37 oC, Αριθμός Αποικιών σε 22 oC, Legionela, Coliforms, Intestinal Enterococci, Clostridium Perfringens, Salmonella e.t.c)
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΔΙΩΝ Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCB), Πολυχλωριωμένα Τριφαινύλια (PCT), GC/MS Fingerprint
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Βαρά Μέταλλα, Φυτοφάρμακα
ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΑ, ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ BTEX, MTBE, Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC), Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (Chlorinated Hydrocarbons), Ταυτοποίηση πετρελαιοειδών με την τεχνική GC/MS Fingerprint, Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCB), Αλδεΰδες, Διοξίνες/ Φουράνια (Dioxines / Furanes),
ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΑ, ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ XRF, XRD
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Ανίχνευση Αμιάντου

Χημικό Εργαστήριο INTERGEO, ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών, Παροχές Εργαστηρίου, Αναλυτικός εξοπλισμός

Συμμετοχή σε διεργαστηριακούς ελέγχους, Διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων, Συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια