Σχεδιασμός & Εφαρμογή Απορρύπανσης Υπεδάφους & Υπόγειων Νερών με in situ είτε με on site Τεχνικές


Ρύπανση εδάφους και συνέπειες


Ρύπανση εδάφους και υπόγειου νερού προκαλείται σήμερα από διάφορες πηγές και ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως:

  • Βιομηχανία
  • Διαχείριση αστικών λυμάτων και αποβλήτων
  • Διακίνηση και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών
  • Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία Μεταλλεία)
  • Γεωργία
  • Περιβαλλοντικά ατυχήματα (διαρροές είτε υπερχειλίσεις επικίνδυνων ουσιών, εκρήξεις, φυσικές καταστροφές κλπ)

Ρύπανση υπεδάφους προκύπτει από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν λαμβάνουν χώρα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος είτε δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει.
Επίσης η ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού μπορεί επεκταθεί σε γύρω περιοχές όταν δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, άμεσης ανίχνευσης και απομάκρυνσης της πηγής της ρύπανσης σε ένα πεδίο και στην συνέχεια δεν εφαρμόζονται άμεσα μέτρα κατακράτησης της ρύπανσης και τελικής εξυγίανσης της ρυπασμένης περιοχής.

Η ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου νερού μπορεί να έχει σημαντικές άμεσες η έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και σε γειτονικούς οικολογικούς αποδέκτες του ρυπασμένου πεδίου.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον συνοδεύονται και από οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτές δεν συνδέονται μόνο με το κόστος αποκατάστασης, αλλά και με την αξία της γης, την χρήση της, και τον τρόπο που επηρεάζονται οι γύρω περιοχές από την ρυπασμένη πεδίο.

Αντιμετώπιση του προβλήματος – Τεχνικές Απορρύπανσης


Απορρύπανση επί τόπου (in situ)


Η εφαρμογή in situ τεχνικών απορρύπανσης εδαφών και υπόγειων νερών ρυπασμένων από διάφορες δραστηριότητες και πηγές απευθείας στο ρυπασμένο πεδίο δεν απαιτεί καμία εκσκαφή, και ειδική διαχείριση (μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των ρυπασμένων υλικών μειώνοντας έτσι σημαντικά τόσο το κόστος της εξυγίανσης όσο και τον συνολικό περιβαλλοντικό κίνδυνο περιορίζοντας την αντιμετώπιση του προβλήματος στο χώρο της ρύπανσης.

Επίσης πολλές φορές όπου η δυνατότητα εκσκαφής και απομάκρυνσης του ρυπασμένου εδάφους δεν είναι εφικτή σε ένα ρυπασμένο πεδίο η στις εγκαταστάσεις κάποιας βιομηχανικής εγκατάστασης εξαιτίας του μεγάλου όγκου του ρυπασμένου εδάφους, είτε της αδυναμίας διακοπής των δραστηριοτήτων, υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμογής των in situ τεχνικών απορρύπανσης του εδάφους έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εξάπλωσης της ρύπανσης τόσο στα υπόγεια νερά αλλά και σε άλλους ανθρώπινους η οικολογικούς αποδέκτες.

Οι μεθοδολογίες απορρύπανσης εδάφους και υπόγειου νερού που εφαρμόζονται από την INTERGEO μπορεί να είναι τόσο in situ (επι τόπου χωρίς εκασκαφή) όσο και on site τεχνικές (στο πεδίο μετά από εκσκαφή). Οι τεχνικές αυτές βασίζονται σε βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν χώρα μέσα στο ρυπασμένο πεδίο – εγκατάσταση, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την μεταφορά των αποβλήτων από το ένα μέρος στο άλλο.

Σχετική εμπειρία


Τεχνικές εξυγίανσης εδαφών και υπόγειων νερών που εφαρμόζονται
Soil Vapor Extraction / Bioventing / Pump and treat methods / Bioslurping Bioremediation /Air sparging / Air Stripping / Stabilization-Solidification/ Neutralization / Soil washing / Soil flushing/ Chemical Oxidation / Thermal desorption / Ion exchange
Ρύποι

Υδρογονάνθρακες πετρελαιοειδών, Βαρέα Μέταλλα, Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, Πολυαρωματικοί Yδρογονάνθρακες (PAH), Φαινόλες, Παρασιτοκτόνα-φυτοφάρμακα, PCB’s (κλοφέν), Διοξίνες, Αμίαντος, Οξέα, κυανιούχα, νιτρικά ιόντα

Τεχνική εξουδετέρωσης όξινων υπόγειων νερών (αριστερά), σύστημα απορρύπανσης Bioventing για in situ ή on site εφαρμογή)

Ο όμιλος INTERGEO έχει ολοκληρώσει διεθνώς πάνω από 2.500 έργα απορρύπανσης εδάφους η/και υπόγειου νερού επιβαρημένα με διάφορους ρύπους προερχόμενα από διαφορετικές δραστηριότητες. Στην Ελλάδα η INTERGEO Hellas έχει δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών έργων σε όλη την επικράτεια καθώς και στην Κύπρο.

Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πάνω από 150 έργα απορρύπανσης και αποκατάστασης εδαφών και υπόγειων νερών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δείτε ακόμα:

Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Απορρύπανσης Υπεδάφους, Υπόγειων Νερών|INTERGEO

Ρύπανση εδάφους και συνέπειες, Αντιμετώπιση του προβλήματος – Τεχνικές

Απορρύπανσης Υπεδάφους και Υπόγειων Νερών με in site είτε με on site Τεχνικές