Αέρας – Θόρυβος – Φως


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:20115, ΕΝ ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 για περιβαλλοντικές μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος, αερίων εκπομπών και ατμόσφαιρας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μετρήσεις με δικό της εξειδικευμένο προσωπικό και όργανα, βαθμονομημένα και ενταγμένα στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο

Διενεργούνται μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο με φορητό εξοπλισμό για τις εξής παραμέτρους:

VOC, H2S, CO, CO2, LEL, O2, CH4, ΝΗ3, Η2, SO2, PM10, PM2,5, ΡΜ1, NO, ΝΟx, ινών στην ατμόσφαιρα, Halon, ηχοστάθμης, δόσης ήχου, χρονικά σταθμισμένης ηχοστάθμης και περίπου 100 ακόμη παραμέτρων με τη χρήση κατάλληλων χρωματομετρικών σωληνίσκων.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης φορητό αναλυτή ατμών υδραργύρου, ο οποίος σε πραγματικό χρόνο μπορεί να μετρήσει συγκεντρώσεις μεταξύ 0,1 – 3000 μg/m3. Λόγω του χαμηλού ορίου ανίχνευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ατυχημάτων και για τον εντοπισμό υδραργύρου μη ορατού με γυμνό μάτι.

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί:

  • Στην ανίχνευση υδραργύρου μετά από διαρροή σε εργαστηριακό εξοπλισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2014)
  • Στις εργασίες επίβλεψης και απορρύπανσης της κατασκευής του σταθμού της Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης (2012-2013)

Δειγματοληψίες

Διενεργούνται αέριες δειγματοληψίες και wipe sampling με βάση πρότυπες μεθόδους και στη συνέχεια τα δείγματα αποστέλλονται σε κατάλληλο εργαστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ανάλογων παραμέτρων.
Δύνανται να προσδιοριστούν περισσότερες από 300 παράμετροι, μεταξύ των οποίων αμίαντος, VOCs, PAH, διοξίνες, φουράνια, PCBs, μέταλλα, κλπ.


Μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος | Αέρας – Θόρυβος – Φως | INTERGEO

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για περιβαλλοντικές μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος, αερίων εκπομπών και ατμόσφαιρας.