Πιστοποιήσεις


Η INTERGEO E.Π.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (No 0101159), κατά ΕΝ ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (No 04014122), κατά ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας (Νο 20152200003580), κατά ISO 39001:2012 Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (Νο 20002210004301), κατά ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (Νο 20024220007043), κατά ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Νο 20000230009408) και κατά ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών  (Νο 251023-2). Επίσης εφαρμόζει τον διεθνή οδηγό εφαρμογής ISO 26000:2010 ως το πλαίσιο ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις αξίες και πρακτικές της για όλες τις δραστηριότητές της. Επίσης, είναι πιστοποιημένη και κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το 2010 (Νο 714-3).

Η INTERGEO Ε.Π.Ε έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την ΠΟΛΙΤΙΚΗ που ακολουθεί, η οποία είναι:

Κατάλληλη για το σκοπό και το Πλαίσιο λειτουργίας της,

Παρέχει ένα πλαίσιο για τη καθιέρωση των στόχων της,

Περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και

Περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.

Αδειοδοτήσεις


Αναλυτικά η εταιρία μας διαθέτει:

Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

Άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων

Άδεια επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος

Άδειες διασυνοριακής μεταφοράς σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις (επεξεργασίας, ανακύκλωσης, καύσης και τελικής διάθεσης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άδεια αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά ποσοτήτων πυροσβεστικού υλικού HALON για χρήσεις κρίσιμης σημασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1005/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 744/2010 – Παράρτημα VI

Διαπιστευμένα εργαστήρια


Η Intergeo (GROUP) διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων (EN ISO/IEC 17025) για τον έλεγχο της κατάστασης των επιβαρυμένων εδαφών, νερών, υγρών και στερεών αποβλήτων. Η INTERGEO Hellas διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO/IEC 17025 (Γενικές Απαιτήσεις για την Ικανότητα των Εργαστηριακών Δοκιμών & Διακριβώσεων), από τον Ιούλιο του 2010.

Πιστοποιήσεις, Αδειοδοτήσεις, Διαπιστευμένα εργαστήρια INTERGEO

Η Intergeo E.Π.Ε είναι πιστοποιημένη από τον Ιούλιο του 2004 κατά EN ISO 9001:2015

Η INTERGEO Ε.Π.Ε έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Intergeo (GROUP) διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων